W sytuacji, kiedy chory - według roztrop­nej oceny jego bliskich czy lekarza - zbliża się do końca swojego ziemskiego życia, Kościół, prócz sakramentu na­maszczenia, ofiaruje mu Eucharystię jako wiatyk. Jak po­ucza Katechizm Kościoła Katolickiego, przyjęcie Komu­nii Ciała i Krwi Chrystusa w chwili przejścia do Domu Ojca ma szczególne znaczenie i wagę, ponieważ jest zaczątkiem życia wiecznego i mocy zmartwychwstania.

Specyfika wiatyku polega właśnie na tym, że chrześcijanin przyjmu­je go w najbardziej decydującym momencie swojego ży­cia, a więc w chwili przejścia z tego świata do wieczności. Element ten bardzo wyraźnie podkreśla obowiązujący Ko­deks prawa kanonicznego, zaznaczając, że: Wierni znajdu­jący się z jakiejkolwiek przyczyny w niebezpieczeństwie śmierci powinni być umocnieni Komunią świętą na spo­sób wiatyku. Niezależnie od tego, czy chory przyjął już danego dnia Komunię św., w przypadku wystąpienia nie­bezpieczeństwa utraty życia można, a nawet należy udzie­lić mu wiatyku. Co więcej, gdyby chory przez kilka dni pozostawał w sytuacji zagrożenia życia, może przyjmować Komunię św. na sposób wiatyku wielokrotnie, w poszcze­gólnych dniach.

Przy udzielaniu wiatyku powinna towarzyszyć atmosfera powagi wynikającej z wyjątkowej sytuacji, w jakiej znaj­duje się umierający chrześcijanin. Kościół pragnie, by chwi­la ta była dla wierzącego jak najbardziej doniosła, toteż, o ile to możliwe, wiatyku powinno udzielać się podczas Mszy św., by chory mógł otrzymać Komunię św. pod dwiema po­staciami. W takiej sytuacji Mszę św. odprawia się zazwy­czaj w domu chorego, a więc towarzyszą mu jego bliscy dołączający swoje modlitwy; mogą i oni wraz z chorym przy­jąć Komunię św. pod dwiema postaciami. Komunia św. przyj­mowana jako wiatyk jest szczególnym znakiem uczestnic­twa w tajemnicy śmierci Pana Jezusa w Jego przejściu do Ojca, sprawowanej w Najświętszej Ofierze55. Poleca się zadbać o to, by wierny przed przyjęciem wiatyku miał oka­zję odnowić przymierze chrztu świętego, przez który został włączony do grona dzieci Bożych i stał się współdziedzicem obiecanego życia wiecznego56.

Zwyczajnymi szafarzami wiatyku są: proboszcz, wika­riusz, kapelan szpitala, przełożony zakonny wspólnoty kle­ryckiej, jak również każdy inny kapłan, gdy zachodzi na­gła potrzeba. Powinien on jednak zadbać o zgodę, chociażby domniemaną, kapłana będącego właściwym duszpasterzem danego chorego. Gdy wiatyku udziela się podczas Mszy św., należałoby podać Komunię św. pod dwiema postacia­mi (jeśli chory może jedynie przyjmować pokarm płynny -pod postacią Krwi Pańskiej). Gdy kapłan przychodzi do chorego z Komunią św. będącą dla niego wiatykiem, przynosi najczęściej samo Ciało Chrystusa. Nie można jednak wykluczyć sytuacji szczególnej, gdy chory może jedynie przyjmować płyny. W takim przypadku kapłan, zachowu­jąc oczywiście wszelkie środki ostrożności, by nie dopu­ścić do profanacji, może przynieść Krew Pańską i udzielić wiatyku w takiej postaci.

Jeśli z jakiegoś powodu brakuje kapłana, wiatyk może zanieść diakon albo szafarz nadzwyczajny Komunii św., a więc wierny, którego biskup mocą władzy otrzymanej od Stolicy Apostolskiej wyznaczył do rozdzielania Eucharystii.

Komunia św. udzielana umierającemu chrześcijaninowi na drogę do wieczności - wiatyk - jest zalecana wszystkim ochrzczonym. Kodeks prawa kanonicznego zawiera stwier­dzenie łagodniejsze - powinni być umocnieni, we wpro­wadzeniu teologicznym i pastoralnym do księgi Sakramen­ty chorych użyto stwierdzenia znacznie mocniejszego, które jest wręcz zobowiązaniem: Do przyjęcia wiatyku zobo­wiązani są wszyscy ochrzczeni, którzy mogą przyjąć Eucharystię.

Wszyscy dobrze wiemy, że chwila śmierci dla każdego prędzej czy później nadejdzie. Ośmieleni wiarą, starajmy się wyczekiwać jej jak najbardziej świadomie, przygoto­wując się na spotkanie z Bogiem, pokrzepieni wiatykiem i mając w pamięci słowa: Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Dane adresowe

Parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu

Archidiecezja Poznańska 

62-020 Swarzędz
ul. Staszica 20 B

Tel.: 61 818-55-13

NIP: 777-26-55-957

REGON: 634373291

Numer konta bankowego:

32 1090 1362 0000 0001 0731 1967

ks. Łukasz Lewandowski Proboszcz

kontakt:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rok Świętego Józefa - 2021

Dekret na Rok Świętego Józefa

dekret

List apostolski Franciszka

„Patris corde" – list apostolski papieża Franciszka o św. Józefie

opus

Budowa kościoła - I etap

galeria

Msze święte

Msze św. niedzielne przez cały rok: 8.00, 10.00, 11.30, 19.00

Msze św. w dni powszednie: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek, piątek i sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie wakacyjnym: poniedziałek i środa 8.00, wtorek, czwartek i piątek o 19.00, sobota 18.00

Msze św. w dni powszednie w okresie kolędowym: (27.12.2021 - do 25.02.2022): poniedziałek - piątek 8.00, sobota 18.00

Spowiedź: pół godziny przed Mszą Świętą 

 

Biuro parafialne

Czynne w dni powszednie po Mszy Świętej (oprócz poniedziałku) 

W czwartki po Adoracji Najświętszego Sakramentu: g.19.30 ( lipiec i sierpień g.20.30)

W okresie kolędowym: (27.12.2021 - 25.02.2022): wtorek - piątek: g.8.30, sobota: g.18.45 

 

Kościół z lotu ptaka (2020)

dron2020s

Kościół z lotu ptaka (2019)

dron 2019

Kościół z lotu ptaka (2018)

dron 2018

Mistrzostwa Europy Księży 2019

mistrzostwa

Drogowskaz

drogowskaz

Kościół z lotu ptaka (2017)

dron

Peregrynacja

mb

TV Lumen

Modlitwa w drodze

Modlitwa w drodze

Znajdź na stronie

SŁOWA POZNANIA

slowa1

Archidiecezja Poznańska