Rodzice i chrzestni są zobowiązani do:

 1. udziału w katechezach
 2. przystąpienia do sakramentu pokuty. 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 2. Ukończył szesnaście lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 5. Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (kan. 874 §1),
 6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu (kan. 874 §2).

W związku z powyższym godność rodziców chrzestnych mogą pełnić katolicy, którzy:

 1. są praktykującymi wiernymi - prowadzą regularne życie sakramentalne,
 2. przyjęli sakrament bierzmowania,
 3. uczęszczają na katechizację, jeśli są uczniami,
 4. zawarli sakrament małżeństwa, jeśli żyją w związku